Regulamin Szkoleń

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”3.15″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]

REGULAMIN

Regulamin sprzedaży szkoleń.

Sprzedaż kursów za pośrednictwem strony internetowej www.szkolenia.contenthero.pl realizuje Content Hero sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail heros[malpa]contenthero.pl

 §1 – Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kurs – kurs online oraz stacjonarny dostępny na Stronie przygotowane przez Sprzedawcę,
 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Usługa ­– umożliwienie Użytkownikom wykupienia Kursu za pośrednictwem Strony,
 • Rejestracja – czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie umożliwiająca wykupienie Kursu,
 • Konto – profil Kupującego na Stronie, umożliwiający dostęp do zakupionych Kursów,
 • Operator Płatności – DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków,
 • Regulamin – niniejszy dokument,
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.szkolenia.contenthero.pl,
 • Sprzedawca – Content Hero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z siedzibą w Warszawie, Idzikowskiego 2F/37, 00-710 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000698383, REGON 368477607, NIP 7010725464, reprezentowaną przez jej jedynego komplementariusza Content Hero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Idzikowskiego 2F/37, 00-710 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669473, REGON 366832961, NIP 7010675708.

 §2 – Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursów oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursów.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1) dostęp do Internetu,
  2) standardowy system operacyjny,
  3) standardowa przeglądarka internetowa,
  4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1) dostęp do Internetu,
  2) standardowy system operacyjny,
  3) standardowa przeglądarka internetowa,
  4) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  5) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Świadczenie Usługi możliwe jest po dokonaniu Rejestracji i zaakceptowaniu Regulaminu.
 5. Użytkownik może dokonać Rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie.
 6. Po aktywacji Konta na Stronie, Użytkownik ma prawo do korzystania w pełnym zakresie ze Strony i Usług.
 7. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za utrzymanie w należytej poufności swojego hasła do Konta i innych danych uwierzytelniających, które otrzymał od Sprzedawcy.
 10. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

 §3 – Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kursy stanową utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą (autorom kursów).
 2. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie Kursy, których autorami są podmioty inne niż Sprzedawca, udostępniane są na Stronie na podstawie odpowiednich umów licencyjnych zawartych pomiędzy autorem a Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursów przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż zawarcie Umowy ze Sprzedawcą nie stanowi przeniesienia autorskich praw majątkowych na Kupującego, który w ramach Usługi otrzymuje czasowy dostęp do Kursu na zasadach określonych w Regulaminie.

§4 – Zakup Kursu

 1. W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1) wybrać jeden lub więcej Kursów spośród dostępnych na Stronie,
  2) kliknąć w przycisk „Kup teraz”,
  3) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności ,
  4) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  5) kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 §5 – Udostępnienie Kursu

 1. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu poprzez Konto Kupującego na Stronie. Korzystanie z Kursu możliwe jest jedynie poprzez Konto na Stronie.
 2. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu na okres jednego roku od dnia dokonania zakupu.
 3. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od momentu dokonania zakupu.

 §6 –  Odstąpienie Konsumenta od umowy

Kupujący będący konsumentem, wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursu on-line przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jednocześnie Kupujący oświadcza, iż tym samym traci prawo do odstąpienia od Umowy (art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta).

 §7 – Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem edutree.pl/konatkt
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 §8 – Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://szkolenia.contenthero.pl/polityka-prywatnosci

 §9 – Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3)skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 §10 –  Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2018 roku.
 2. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu jedynie po uprzednim poinformowaniu Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej o planowanej zmianie. Do Kursów zakupionych przez Kupującego przed wprowadzeniem zmiany regulaminu przez Sprzedawcę stosować się będą postanowienia regulaminu obowiązującego w dniu zakupienia Kursu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy Kodeksu cywilnego.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]